- Play không được dùng link 2 ,3 :

- Dùng (Android Browser) - IOS (Chrome ngon)